UB Series

StrengthUB Series

Strength > UB Series

UB106-B 인어아웃사이 (겸용)

가로 1250mm * 세로 1320mm * 높이 1620mm

 
  규격 가로 1250mm * 세로 1320mm * 높이 1620mm  
   
  프레임 타원형 인발파이프  
   
  분체도장 쇼프연마 3중 코팅도장  
   
  시트(레자) PVC + 우레탄  
   
  조절부분 가스쇼바 사용, 유격방지  
   
  와이어 7mm 특스우레탄 코팅  
   
  충격흡수 NBR + SR 소재사용