보급형

Outdoor보급형

Outdoor > 보급형

KOS-202 온몸노젓기

가로 685mm * 세로 1060mm * 높이 1275mm

 
  규격 가로 685mm * 세로 1060mm * 높이 1275mm  
   
  재질 STEEL PIPE,분체도장,STS부품  
   
  특성 심폐 기능강화 운동기구(허리,복부,대퇴부근육)
 
   
  운동방법 매회 5~10분씩 2~3회 운동
 
   
  사용연령 각 연령층(단, 15세이하나 노약자는 보호자 동반)